9.21 Individual Housing

Wu Lang's House

Xinyi,Nantou,Taiwan

2003