9.21 Individual Housing

Xing's House

Xinyi,Nantou,Taiwan

2003