Educational Building

Liping school

Yinchuan,Sichuan

2009