Community Building

Yunlong Village Committee Building

Huili,Liangshan,Sichuan

2015