9.21 Individual Housing

Gu's House

Xinyi,Nantou,Taiwan

2003