Educational Building

Dazhai Yongping school

Yiliang,Yunnan

2014