9.21 Individual Housing

Dong pu Tribal Classroom

Xinyi,Nantou,Taiwan

2002