top of page

5.12 Rebuild,Sichuan

2008-2009

Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village

Yangliu Village

Abazhou,Sichuan

2009

Matou Village

Abazhou,Sichuan

2009

Fengfamily Village

Qingchuan,Sichuan

2009

Xiangshuba Village

Qingchuan,Sichuan

2009

Yangliu Village

Jiulong Model House

Mianzhu,Sichuan

2008

Yangliu Village

Goufamily Village

Qingchuan,Sichuan

2009

Yangliu Village

Individual housing

Qingchuan,Sichuan

2009

Shazhou Town

Qingchuan,Sichuan

2009

Yangliu Village
bottom of page