top of page

8.8 Rebuild,Taiwan

2009-2015

Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village

Zhongjianlu Permanent Housing

Mudan,Pingtung,Taiwan

2010

Majia Farm Permanent Housing

Pingtung,Taiwan

2010

Jialan,Haitang

Jinfeng,Taitung,Taiwan

2010

Qinhe Village Shelter

Taiyuan,Kaohsiung,Taiwan

2011

Binmao Permanent Housing

Taimali,Taitung,Taiwan

2010

De-ji Community

Tamale,Taitung,Taiwan

2010

Fu-shan Village

Dawu,Taitung,Taiwan

2010

San-he Shelter

Changjhih,Pingtung,Taiwan

2010

Yangliu Village
Yangliu Village

Toji Tribe Community

Alishan,Jiayi,Taiwan

2012-2015

Gaoshi Permanent Housing

Pingtung,Taiwan

2012

Yangliu Village
Yangliu Village

Jieda Transitional houses

Jinxing,Taitung,Taiwan

2010

Dai-nau Village

Dawu,Taitung,Taiwan

2010

bottom of page