9.21 Rebuild,Taiwan

2000-2007

Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village

Song-he tribe resettlement

Hering,Taichung,Taiwan

2005

Tian-hu tribe resettlement

Wufung,Hsinchu,Taiwan

2006

Mei-yuan tribe resettlement

Wufung,Hsinchu,Taiwan

2007

Yangliu Village
Yangliu Village

Song-he tribal house and classroom

Hering,Taichung,Taiwan

2000

Thao community

Yuchi,Nantou,Taiwan

2000