Qinchuan Town.

Qinchuan County,Sichuan,2009.
四川广元 青川