Qinchuan Town.

Qinchuan County,Sichuan,2009.
青川.10