Social Housing

2013-2017

Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village

City of People

​Shenzhen

2013

Social Housing

Bolivia

2017

Youth Housing

Hualian,Taiwan

2016