Ecological toilet

2004-2016

Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village

Feces Separation Toilet

Dingzhou,Hebei

2004

Urine-feces separation Ecological Toilet

Mianzhu\Guangyuan,Sichuan

2008

Fong-shan workshop Toilet

Fong-shan,kaoslung,Taiwan

2003

Yangliu Village

Haotang Toilet

Xingyang,Henan

2012

Yangliu Village

Feces Separation Toilet

Lingbao,Henan

2017