Educational Building

1995-2015

Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village

Dong Pu Tribal Classroom

Xinyi,Nantou,Taiwan

2002

Crab House

Su-ao,Milan,Taiwan

2004

Forest School

Wood construction workshop

Ita-Thao,Nantou,Taiwan

2003

Yangliu Village

Liping school

Yinchuan,Sichuan

2009

Yangliu Village

Dazhai Yongping school

Yiliang,Yunnan

2014

Yangliu Village

Aboriginal Traditional

House teaching

Waldorf school,Milan,Taiwan

2005