Hotel

2008-2016

Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village

Farming camp Hotel

Wuliang Medicine Valley,Dali,Yunnan

2016

The Isle Hotel

Ya'an,Sichuan

2011

The Treetop Hotel

Wuliang Medicine Valley,Dali,Yunnan

2015

Yangliu Village

Mountain Resort 

Hangzhou,Zhejiang

2013