Jie-Da transitional houses.

Jinfeng,Taitung,Taiwan,2010.