top of page

Work camp

2000-2016

Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village

Gangdi Village

Xingtai,Hebei

2016

ChangBanqiao Village

Anha,Xichang,Sichuan

2014-2015

Zhongguan Village

Tongzi,Zunyi,Guizhou

2016

Yangliu Village
Yangliu Village

Haotang Village

Pingqiao,Xinyang,Henan

2012

Zoulou Village Plan&House

Sichuan&Xinyang,Henan

2012

Yangliu Village

The House For Settled Herdsmen

Dangxiong, Tibet

2010

Yangliu Village

Jiuchong Modal House

Xichuan,Nanyang,Henan

2013

Yangliu Village

The House For Settled Herdsmen

Kangding,Ganzi, Sichuan

2009

bottom of page